Gå till innehåll

Kallelse till BRF Målarens ordinarie föreningsstämma

Samtliga medlemmar i BRF Målaren kallas till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 29 maj, kl 19.00 (fika serveras från 18.30)

Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7

Förslag till dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av protokollskrivare.
 5. Val av justerare tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 11. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Fråga om arvoden.
 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisor och suppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Proposition angående ändring av stadgar.
 19. Föreningsstämmans avslutande.

Möteshandlingar görs främst tillgängliga på föreningens webbplats. Medlemmar som önskar en papperskopia är välkomna att kontakta fastighetsskötare Urban Strömberg eller någon av styrelsens medlemmar.

Punkt 18 angående ändring av stadgar tas upp för andra gången. På stämman 2018-04-10 röstade stämman för ändringen. Stadgarna var bilagda denna kallelse.

Vill du ta del protokollet från förra årets stämma? Kontakta styrelsen så får du en kopia. Saknar du nu gällande stadgar och vill ha en kopia? Läs dem på webbplatsen eller kontakta styrelsen.

Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman.

Uppsala i maj 2018

/ Styrelsen i Brf Målaren