Gå till innehåll

Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna att du äger den lägenhet du bor i, men det du köper är rätten att nyttja en viss bostad i bostadsrättsföreningen. Du köper alltså ingen fysisk lägenhet eller andel i en fastighet utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i föreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En försäljning kan därför genomföras först när medlemskap har beviljats.

När styrelsen har godkänt dig som medlem i föreningen innebär det att du förbinder dig att acceptera och följa föreningens stadgar och trivselregler. Stadgarna är regler för hur föreningen ska skötas och handlar bl a om medlemmarnas möjligheter till inflytande, vilka skyldigheter medlemmarna har och styrelsens befogenheter. Föreningens trivselregler är riktlinjer för att vi ska kunna ha en så bra boendemiljö som möjligt. Om du av någon anledning inte följer föreningens regler kan du riskera att förlora din nyttjanderätt och bli tvungen att flytta. För att veta och förstå vad som gäller är det viktigt att du noga läser igenom såväl stadgar, trivselregler och informationen i den här broschyren.

Medlemskapet i bostadsrättsföreningen betyder att du tillsammans med övriga medlemmar äger, förvaltar och ansvarar för föreningens byggnader, mark och gemensamma utrymmen. Ansvaret är delegerat till föreningens styrelse som har till uppdrag att förvalta egendomen på bästa sätt. Styrelsen väljs på föreningsstämman och består av personer som själva är medlemmar i föreningen.

Alla medlemmar betalar en årsavgift som ska täcka de kostnader föreningen har för att driva fastigheten. I årsavgiften ingår bl a värme, vatten, sophämtning, räntor, amorteringar, snöröjning, tvättstugor, reparationer och underhåll. I det gemensamma ägandet ingår att du ska sköta de gemensamma delarna av fastigheten lika varsamt som du sköter din lägenhet. Om vi tillsammans anstränger oss att sköta om och vårda fastigheten kan vi hålla föreningens kostnader nere, vilket i sin tur innebär att vi undviker höga årsavgifter.

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har samma rättigheter och skyldigheter, och tillsammans bestämmer vi och tar ansvar för vår boendemiljö. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker hitta lösningar som fungerar för de flesta. Det finns många sätt att engagera sig, t ex:

  • Kontakta styrelsen om det är någon fråga som du vill att styrelsen ska behandla på ett styrelsemöte.
  • Kom till årsmötet.
  • Skriv en eller flera motioner till årsmötet.
  • Ställ upp för val till styrelsen, som revisor, revisorssuppleant eller ledamot i valberedningen.

    Engagemang och delaktighet skapar sammanhållning och trivsel samtidigt som vi tillsammans vårdar och utvecklar vår fastighet och vårt boende!