Gå till innehåll

Inför föreningsstämman

Vem får delta i föreningsstämman?

 • Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen får delta i stämman. I övrigt är den inte offentlig.
 • Medlem är den/de som äger en bostadsrätt i föreningen, dvs den/de som står som ägare i överlåtelsehandlingarna.
 • De enda utomstående (dvs ej medlemmar i föreningen) som får delta i stämman är revisorer, kommunala representanter och, efter beslut på stämman, en extra stämmoordförande.
 • Medlem som personligen inte kan vara med på stämman kan ändå utöva sin rösträtt genom att med en fullmakt utse ett ombud.
 • Fullmakten ska vara skriftlig, underskriven, daterad och inte äldre än ett år.
 • Ingen får som ombud företräda fler än en medlem.
 • Medlem som behöver lite extra hjälp under stämman kan ha med sig ett biträde. Biträdet har ingen egen talan utan deltar just som biträde.
 • Endast ett biträde per medlem är tillåtet.
 • Vem som helst får inte vara ombud eller biträde, detta regleras av föreningens stadgar. I BRF Målaren kan följande personer vara ombud eller biträde:
  • Annan medlem i föreningen
  • Äkta make/maka
  • Sambo
  • Annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen
 • Ombud eller biträde som inte har med sig giltig fullmakt får inte delta i stämman.

Vem får rösta på föreningsstämman?

 • Vid stämman får bara medlem som fullgjort sina plikter mot föreningen rösta. Det betyder att man vid stämman inte får ha några obetalda avgifter (hyra) eller andra skulder till föreningen.
 • Vid stämman har varje medlem en röst.
 • Varje bostadsrätt representerar en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst. Vem som röstar och hur de ska rösta får de själva komma överens om. Kan man inte komma överens får ingen av dem rösta.
 • Medlem som äger fler än en bostadsrätt i föreningen har enligt bostadsrättslagen ändå bara en röst.

Att ladda ned