Gå till innehåll

Vi har nu fått svar från radonmätningarna som genomfördes i ett antal lägenheter runt årsskiftet. Dessa såg bra ut då samtliga lägenheter låg mellan 50-180 Bq/m3 (gränsvärde 200 Bq/m3). Härligt!

Ni som deltog i mätningen ska ha fått ut protokollet för eran lägenhet, detta är ren information och alltså inget som behöver någon åtgärd. Ett fåtal lägenheter hade inget resultat, vilket kan bero på att inte båda mätarna kom tillbaka eller att någon av dem inte loggat tillförlitliga värden under hela perioden (tex varit övertäckt).

 

Nu har föreningens odlargrupp planterat sin första växter och sått i två pallkragar. Den närmaste tiden är det vattning som gäller och sen håller vi tummarna för att växterna kommer att trivas.

Vill du vara med och odla framöver? Välkommen! Kontakta styrelsens odlingsansvariga Sara Rådbo på 073-787 95 54‬ för att hänga med.

JasminbuskeFöreningens vårstädning äger rum söndag 19 maj. Samling sker på gården klockan 10:00.

Vi hjälps under ett par timmar åt med att städa våra gemensamma utrymmen, samt att göra snyggt på gård och gräsmattor.

Enligt brandmyndigheten får inga saker, till exempel kartonger, däck eller möbler, förvaras utanför förråden, i gångar eller trapphus. Saker som står där kommer att slängas på städdagen.

Trasiga cyklar som står i cykelställ och källare kommer att märkas med lappar under vecka 17. Om just din cykel fått en lapp och du vill ha kvar cykeln är det viktigt att du tar bort lappen. Alla cyklar som på städdagen är märkta med lapp kommer att tas bort.

Till städdagen beställer vi en extra container som ställs inne på gården. Där kan ni slänga sånt ni vill kasta. Obs! Ej elektronik eller kemikalier som till exempel målarfärg!

Har du några förslag eller idéer, kontakta vicevärd Urban Strömberg eller någon ur styrelsen.

Kom och träffa några grannar! Låt oss hjälpas åt att göra vår fastighet och gård vårfin!

Efter arbetet bjuder föreningen på korv och dryck!

Samtliga medlemmar i BRF Målaren kallas till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 29 maj, kl 19.00 (fika serveras från 18.30)

Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7

Förslag till dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden, samt fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av protokollskrivare.
 5. Val av justerare tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 11. Beslut om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Fråga om arvoden.
 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisor och suppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Motion 1 angående ändring av §18 i stadgarna.
 19. Motion 2 angående ändring av §17 i stadgarna.
 20. Motion 3 angående ändring av §27 i stadgarna.
 21. Motion 4 angående ändring av §17 i stadgarna.
 22. Motion 5 angående att få ut kopia av protokoll.
 23. Motion 6 angående informationsutlämning.
 24. Motion 7 angående hur stadgar ska ändras.
 25. Föreningsstämmans avslutande.

Möteshandlingar (årsbokslut, motioner) och stadgar görs främst tillgängliga på föreningens webbplats. Medlemmar som önskar en papperskopia är välkomna att kontakta fastighetsskötare Urban Strömberg eller någon av styrelsens medlemmar.

Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman.

Uppsala i april 2019

/ Styrelsen i Brf Målaren

FöreningsstämmaDn 29 maj är det dags för BRF Målarens ordinarie föreningsstämma. Medlem som önskar få ett visst ärende (motion) behandlat på föreningsstämman ska skriftligt anmäla detta till styrelsen senast fredag 26 april 2019. Motioner lämnas i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7.

För att få lämna en motion ska du vara medlem i föreningen, dvs. du måste äga hela eller del av den lägenhet du bor i. I motionen, som ska vara undertecknad, bör namn, lägenhetsnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress finnas med. Kontaktuppgifterna behövs i fall styrelsen behöver kontakta dig för eventuella frågor eller klargöranden.