Gå till innehåll

Kallelse till BRF Målarens ordinarie föreningsstämma

Samtliga medlemmar i BRF Målaren kallas till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 29 maj, kl 19.00 (fika serveras från 18.30)

Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7

Förslag till dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden, samt fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av protokollskrivare.
 5. Val av justerare tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 11. Beslut om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Fråga om arvoden.
 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisor och suppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Motion 1 angående ändring av §18 i stadgarna.
 19. Motion 2 angående ändring av §17 i stadgarna.
 20. Motion 3 angående ändring av §27 i stadgarna.
 21. Motion 4 angående ändring av §17 i stadgarna.
 22. Motion 5 angående att få ut kopia av protokoll.
 23. Motion 6 angående informationsutlämning.
 24. Motion 7 angående hur stadgar ska ändras.
 25. Föreningsstämmans avslutande.

Möteshandlingar (årsbokslut, motioner) och stadgar görs främst tillgängliga på föreningens webbplats. Medlemmar som önskar en papperskopia är välkomna att kontakta fastighetsskötare Urban Strömberg eller någon av styrelsens medlemmar.

Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman.

Uppsala i april 2019

/ Styrelsen i Brf Målaren